Nu hulp nodig?

Bel 085 029 85 09

(lokaal tarief, 24/7)

Gebruik het formulier

(geheel vrijblijvend!)

Met haardhout komen beestjes in huis

Een importmogelijkheid in de woning waaraan vaak niet wordt gedacht, is het binnenbrengen van hout voor de kachel of de open haard. In het bos komen in gezond, maar voornamelijk in ziek en geveld hout, meer dan duizend soorten "beestjes" voor die behoren tot de meest uiteenlopende groepen: mijten, springstaarten, kevers en hun larven, larven van vliegen, muggen, mieren, bijen, wespen, (nacht)vlinders en hun rupsen, cicaden, wantsen, tripsen, pissebedden, duizendpoten, miljoenpoten, spinnen en slakken. Sommige soorten leven van het hout zelf. De meest bekende zijn de verschillende boktorren en de wilgehoutrups. Er zijn soorten die van de bast leven, andere van het spinthout en ook het kernhout van bomen kan worden aangetast. Soms is bepalend voor de aanwezigheid van een soort of het hout eerder door schimmels of (andere) insecten is aangetast. Andere soorten leven van de schimmels die op het vochtige hout groeien. Springstaarten zijn hier goede voorbeelden van. Sommige insecten gebruiken het hout alleen als schuilplaats. Zij leven achter de bast of in de oude boorgangen van houtaantasters. Het kan zijn dat zich in deze schuilplaatsen de nestplaatsen bevinden, maar het is ook mogelijk dat dergelijke soorten alleen maar in de bast overwinteren.

Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan via dit formulier. Wij zullen u zo spoedig antwoorden.

Wilt u in contact komen met een professionele ongediertebestrijder bij u in de buurt? Dat kan via Kijk op Ongedierte. Bel tegen lokaal tarief met 085 029 85 09. Een deskundige lokale ongediertebestrijder staat u direct te woord om uw vragen te beantwoorden. Ook 's avonds of in het weekend!

Wering van ongedierte

Als de naam van het dier is vastgesteld is in de meeste gevallen de leefwijze bekend. Als de eisen die een diersoort aan zijn omgeving stelt bekend zijn, is het vaak mogelijk de leefomstandigheden zodanig te veranderen, dat de betreffende beestjes zonder het gebruik van bestrijdingsmiddelen in aantal afnemen of zelfs geheel verdwijnen. Dat is het doel van het nemen van de juiste weringsmaatregelen. We kunnen hierbij denken aan maatregelen met betrekking tot de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de bouwkundige en hygiënische omstandigheden.

Ongedierte in haardhout

De reden waarom we op stammen en takken van bomen vaak insectenetende vogels zien, zal duidelijk zijn. Een boom leidt van begin tot eind een levendig bestaan. En om het levenseind van die boom gaat het hier in feite. Zodra een boom kaprijp is wordt hij geveld. In veel gevallen zal dat gebeuren omdat hij ziek is, in andere gevallen omdat het hout moet worden verkocht. Het hout dat tot brandhout wordt verwerkt vraagt onze speciale aandacht. Nadat het bij de gebruiker is afgeleverd zal het enige tijd in opslag worden gehouden. Ideaal is de opslag onder dak en een eindje van de grond af, zodat ratten of muizen geen kans wordt geboden om eronder te nestelen. Tijdens de opslag van het hout droogt het in, waardoor het voor een aantal vochtminnende diersoorten minder aantrekkelijk wordt om erin te verblijven. Toch gebeurt het nog regelmatig, nadat het hout de woning is binnengebracht om te worden gebruikt, dat pissebedden en stofluizen de kamer gaan bevolken.

Bron: http://commons.wikimedia.org

Pissebedden

Pissebedden, die behoren tot de klasse der kreeftachtigen, leven onder andere van materiaal dat door schimmels is aangetast. Rottend hout is daar een voorbeeld van. Haardhout dat op de grond ligt opgeslagen zonder afgedekt te zijn en vochtig wordt, zal aan de voorwaarde van schimmelgroei kunnen voldoen. Achter de loszittende bast zien pissebedden kans zich te verschuilen. Onder invloed van de hogere temperaturen binnenshuis, die zij overigens als niet plezierig ervaren, gaan ze aan de wandel om een meer geschikte verblijfplaats te vinden. In de meeste woningen zullen de leefomstandigheden voor pissebedden niet geschikt zijn. Door uitdroging gaan zij dan spoedig dood. Door het binnendringen van buiten kunnen de bewoners echter geregeld hinder blijven ondervinden.

Stofluizen

Voor stofluizen, behorend tot de orde van de Psocoptera, geldt in principe hetzelfde. De verschillende soorten kan men overal, in elke woning aantreffen. Het zijn kleine insecten die maximaal 4 mm groot worden. De kleur is variabel van heel licht tot zeer donker. In woningen met een hoge relatieve luchtvochtigheid (70% of meer) kunnen zij zich goed ontwikkelen. Deze lichtschuwe diertjes kunnen we aantreffen op plaatsen waar schimmelgroei plaatsvindt. Zij leven van diverse soorten schimmels die kunnen groeien op papier, plantenmateriaal en bijvoorbeeld levensmiddelen.

Bron: http://commons.wikimedia.org

Boktorren waarvan men denkt dat het kakkerlakken zijn

Een veel voorkomende melding vooral in het voorjaar betreft de veranderlijke boktor (Phymatodes testaceus L). De telefonische melding luidt dan: "ik heb ineens veel kakkerlakken in de kamer." Op de vraag waar en wanneer ze gezien worden wordt dan geantwoord dat dat overdag is en dat ze voor het raam zitten. Omdat kakkerlakken lichtschuw zijn en daarom vooral 's nachts te voorschijn komen, zal de determinatie door de bewoners niet juist zijn geweest. De enige overeenkomst tussen kakkerlakken en boktorren is dat zij beide zes poten en lange voelsprieten hebben, die overigens wel verschillend van vorm zijn. De ontwikkelingsduur van de veranderlijke boktor is ongeveer twee jaar. Nadat in de zomer de eieren op loofhout zijn afgezet beginnen de larven zich te ontwikkelen. Vindt deze ontwikkeling ongestoord plaats, dan kan de larve gedurende wel anderhalfjaar zijn schadelijke werking doen. Komt de soort voor in een bos dat zich op volkomen natuurlijke wijze ontwikkelt, dan is er uiteraard geen sprake van schade, omdat boktorren in dat natuurlijke proces hun functie (het opruimen van ziek of dood hout) vervullen. In het begin van het tweede jaar na de eiafzetting, zijn de larven volgroeid; zij verpoppen zich en de volwassen kever verschijnt. Wordt de boom waarin de ontwikkeling van de larven plaatsvindt in de tussentijd gekapt en tot brandhout verwerkt, dan zullen de kevers, geactiveerd door de hoge temperaturen, in huis tevoorschijn komen. Omdat alleen eieren worden afgezet op hout waar de bast nog omheen zit, zal er voor bewerkt hout in de woning geen risico zijn en zal er van schade aan de woning geen sprake zijn.

Wespen in huis

De laatste soorten die hier te noemen zijn, zijn de gewone wesp (Vespula vulgaris L.) en de Duitse wesp (Vespula germanica F.). Beide soorten hebben een vergelijkbare leefwijze. Zij behoren tot de sociaal levende insecten. In april vliegt de jonge koningin uit haar winterverblijfplaats om op zoek te gaan naar een geschikte nestholte. Zodra zij die gevonden heeft, begint zij met het bouwen van een nest en in de eerste cellen worden eieren afgezet. De uit die eerste eieren komende larven worden door de koningin verzorgd. Ondertussen bouwt zij ook verder aan het nest en legt meer eieren. Na het larvale stadium volgt het popstadium waaruit de werksters verschijnen. Deze exemplaren zijn onvruchtbaar en leggen geen eieren, maar nemen alle andere taken van de koningin over, die zich verder beperkt tot de eiproductie. Ook dragen zij voedsel voor de koningin aan die het nest niet meer zal verlaten. Aan het eind van het seizoen (augustus/ september) worden er mannetjes en vruchtbare wijfjes geboren. Na de bevruchting sterven de mannetjes al spoedig en na de eerste nachtvorsten sterven ook de werksters en de "oude" koningin. De exemplaren die overblijven zijn de bevruchte wijfjes, ofwel de koninginnen van het volgende jaar. Zij moeten ergens overwinteren. Ze doen dat hangend aan hun kaken aan hout. U raadt het al. Ook achter de loszittende schors van brandhout vinden zij soms een beschut plekje om de winter door te komen. Wordt het hout binnen gebracht dan zorgt de hogere temperatuur ervoor dat de koninginnen ontwaken. Zij zullen actief worden en gaan rond vliegen.

Stofzuigen om ongedierte uit haardhout te bestrijden

Er zijn nog vele andere diersoorten die met haardhout binnengebracht kunnen worden. Het voert te ver deze allemaal de revue te laten passeren. Door enkele voorbeelden te geven heb ik duidelijk willen maken dat bij het aantreffen van insecten- en mijtensoorten en ook andere geleedpotigen in de woning het haardhout als bron niet over het hoofd gezien moet worden. Het advies in deze luidt: gebruik een stofzuiger om de aanwezige plaagdieren kwijt te raken. Probeer het haardhout pas binnen te halen als u het nodig hebt. Hoe korter de opslagtijd in huis is, hoe geringer de kans dat allerlei ongewenste gasten in huis rond gaan rennen. Het gebruik van insecticiden is in alle gevallen zinloos en moet dus worden ontraden.

A.D.Bode (buitendienstmedewerker Afdeling Bestrijding van Dierplagen) Rat en Muis, 37 (3/4) 1989 71-74

Meer over kruipend ongedierte zoals oorwurmen en teken, en de bestrijding ervan

Meer over de professionele ongediertebestrijder


© 2015 Kijk Op Ongedierte