Nu hulp nodig?

Bel 085 029 85 09

(lokaal tarief, 24/7)

Gebruik het formulier

(geheel vrijblijvend!)

Muizenbestrijding door natuurlijke vijanden

Bij muizenbestrijding gaat het vrijwel altijd om „onnatuurlijke" situaties, zoals in en om gebouwen. Kunnen we dan hulp verwachten van de natuurlijke vijanden van muizen? In veel gevallen zal dat niet zo zijn. We zullen geen torenvalk aantreffen in een levensmiddelenbedrijf waar een muizenplaag heerst. Of onder de vloeren bij een defecte riolering. Daar zullen we muizen moeten bestrijden met bestrijdingsmiddelen en weringsmaatregelen. Maar er zijn situaties waarin we natuurlijke vijanden van de muis kunnen inzetten. Of waarin natuurlijke vijanden zichzelf inzetten.

Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan via dit formulier. Wij zullen u zo spoedig antwoorden.

Wilt u in contact komen met een professionele ongediertebestrijder bij u in de buurt? Dat kan via Kijk op Ongedierte. Bel tegen lokaal tarief met 085 029 85 09. Een deskundige lokale ongediertebestrijder staat u direct te woord om uw vragen te beantwoorden. Ook 's avonds of in het weekend!

Katten bestrijden muizen

De kat en hond worden nogal eens genoemd om in te zetten bij de bestrijding van ratten en vooral muizen. De ervaring leert dat niet iedere kat of hond even „gebeten" is op onze knaagdieren. Vele kijken weliswaar belangstellend naar langslopende muizen maar steken er letterlijk en figuurlijk geen poot naar uit. Naar alle waarschijnlijkheid zullen die hond en kat, losgelaten in een schuur waar zich reeds een populatie muizen gevestigd heeft, grote moeite hebben deze op te ruimen. De muizen kennen de weg dan al zo goed, dat zij niet voor één gat te vangen zijn.  Anders is het, als „goede" (= gevestigde) katten in het pand aanwezig zijn en muizen voor het eerst een vestigingspoging ondernemen. Door hun onbekendheid met de omstandigheden ter plaatse zullen deze muizen niet zo snel een veilig heenkomen kunnen zoeken als zij door poeslief worden opgemerkt.

Honden als muizenbestrijders

Muizen op voor hen onbekend terrein zijn ook niet veilig voor bepaalde hondensoorten. Sommige terriërs en stabijhonden staan bekend om hun vasthoudendheid en vooral hun gebetenheid op het vangen van ongewenste diersoorten. Vaak worden ons verhalen verteld zoals dit: de waterslang in het rattenhol en de hond staat gereed als de ratten door het ingevoerde water naar buiten komen. Hij is dan in staat de ene rat na de andere te grijpen en snel te doden. Een goede hond kan zo heel wat wegvangen. Zeker is dat dergelijke taferelen de mensen lang bijblijven en dat er tot in lengte van dagen over verhaald kan worden. Noch de kat(ten), noch de hond(en) zijn echter in staat om een reeds aanwezige ratten- of muizenpopulatie uit te roeien.

Muizenbestrijding door marterachtigen

Met name in de agrarische wereld komen diersoorten voor die ons, meest ongevraagd, hulp kunnen bieden bij de muizenbestrijding. Zo rekenen de marterachtigen voor een belangrijk deel muizen en ratten, doch ook wel insecten tot hun voedsel. Enkele van die marterachtige kleine roofdieren zijn de wezel, de hermelijn en de bunzing.
De wezel, de kleinste van de drie, komt evenals de andere in het gehele land voor, echter niet op de Waddeneilanden. Ook in natte gebieden en dichte bossen ontbreekt hij. Hij is zo klein dat hij in holletjes van veldmuizen door kan dringen. Zijn nesten vinden we onder andere onder steenhopen, takkenbossen en in mollengangen. 's Nachts is hij het meest actief. Ruigtebegroeïng en houtwallen hebben zijn voorkeur. Naast kleine prooien kan de wezel ook grotere aan. Mollen behoren tot zijn menu. Eenmaal zag ik zelfs hoe een wezel zich achter het oor van een bruine rat had vastgebeten. De pogingen van de rat om hem af te schudden mislukten. Toen de rat de strijd opgaf, kon ik hem na het vertrek van de wezel bekijken. Slechts een klein wondje achter het oor had uiteindelijk de dood veroorzaakt. Een bewijs voor de vasthoudendheid van onze kleine rover.
De hermelijn komt op de Waddeneilanden Texel en Terschelling voor. Op het laatste eiland werd de soort geïmporteerd in 1931 om daar te helpen een woelratplaag te bestrijden. Het leefgebied van de hermelijn kan zowel in droge bossen als in lager gelegen natte gebieden worden gevonden. Tot zijn prooisoorten moeten vooral woelmuizen (onder andere de veldmuis) worden gerekend.
De bunzing komt op geen enkel Waddeneiland voor. Verblijft hij zomers in het vrije veld, in de wintermaanden wil hij zich nog wel eens in de buurt van bebouwing ophouden. De bunzing is 's nachts het meest actief. Overdag slaapt hij op vaak wisselende plaatsen, die verspreid in zijn leefgebied liggen. Hij houdt zich graag op in bosranden en slootkanten, 's winters onder hooi en strobalen op de boerderij.

Muizenbestrijding op de boerderij

Een aanwijzing voor natuurlijke hulp trof ik op een klein boerenbedrijf in Salland, waar men enige hinder door bruine ratten ondervond. Deze nestelden in de koestal boven de isolatie en haalden hun voedsel bij een maïsbult die enkele meters van de schuur af lag. Ondanks het feit dat van ter bestrijding uitgezet lokaas niet werd opgenomen (de ratten vonden de maïs veel lekkerder) meende de boer toch een vermindering in het aantal ratten te bemerken. Nader onderzoek wees uit dat zich onder de strobalen een bunzing (ook wel mudde genoemd) had gevestigd. Vermoedelijk kon deze verantwoordelijk worden gesteld voor de vermindering in het aantal ratten. Een welkome hulp derhalve.

Torenvalken en uilen bestrijden ook muizenplagen

Naast de marterachtigen is er ook een aantal vogelsoorten dat knaagdieren tot zijn voedsel rekent. Te denken valt aan de reeds eerder genoemde torenvalk en enkele soorten uilen. In de nabijheid van menselijke behuizing kunnen we de kerkuil, de ransuil en de bosuil aantreffen. De torenvalk is een vogel van het open veld, die nestelt in bomenrijen of bosranden. Hij maakt zelf geen nest maar maakt gebruik van oude kraaie- of eksternesten. Datzelfde geldt ook voor de ransuil die graag in halfopen terrein vertoeft. De bosuil en de kerkuil zijn holenbroeders. De bosuil kiest bij voorkeur holle bomen uit. De kerkuil, zijn naam zegt het al nestelt van oudsher in kerken (in het zuiden van het land nog steeds de voornaamste nestelplaatsen) doch ook in andere gebouwen; in Friesland zijn dat vooral boerderijen.

Meer informatie over de bestrijding van muizen
Overzicht ongedierte en ongediertebestrijding


© 2015 Kijk Op Ongedierte