Nu hulp nodig?

Bel 085 029 85 09

(lokaal tarief, 24/7)

Gebruik het formulier

(geheel vrijblijvend!)

Louter bestrijding van muizen en ratten is ontoereikend

Als na een verdelgingsactie van ratten of muizen niet de nodige maatregelen worden genomen ter wering van het ongedierte, dan zal naar alle waarschijnlijkheid na niet al te lange tijd weer overlast ondervonden worden van deze dieren.

Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan via dit formulier. Wij zullen u zo spoedig antwoorden.

Wilt u in contact komen met een professionele ongediertebestrijder bij u in de buurt? Dat kan via Kijk op Ongedierte. Bel tegen lokaal tarief met 085 029 85 09. Een deskundige lokale ongediertebestrijder staat u direct te woord om uw vragen te beantwoorden. Ook 's avonds of in het weekend!

Muizen en ratten zijn continu op zoek naar voedsel, nestelgelegenheid en dekking

Het is een bekend feit, dat daar, waar de levensomstandigheden voor een bepaalde diersoort gunstig zijn, die zich daar kan en zal vestigen. Deze levensomstandigheden zijn de aanwezigheid van voedsel, nestelgelegenheid en dekking. Ratten en muizen planten zich snel voort. Dus is er steeds behoefte aan nieuw grondgebied. Komt er nu als gevolg van een bestrijdingsactie een territorium vrij, dan zullen de ratten of muizen in de omgeving proberen zich in dat vrijgekomen gebied te vestigen. Dit nu kan belet worden door het nemen van maatregelen waardoor binnendringen, in huizen b.v., niet meer mogelijk is.

Ideale omgeving voor muizen en ratten

De mens heeft voor ratten en muizen een vaak ideaal biotoop geschapen. Alle mogelijkheden voor vestiging zijn aanwezig. Voedselopslag van graan, bieten, mais e.d., meel in bakkerijen, voer in kippenhokken, stallen, volières, keukenafval, enz. Overal zijn voedselconcentraties ook in boomgaarden, graszaadpercelen, volkstuinen. En huizen, schuren, fabrieken en wat dies meer zij, bieden ideale nestelgelegenheid en schuilplaats.

Bestrijden van muizen en ratten begint met het opruimen van houtstapels, hoog onkruid en dergelijke

Omdat knaagdieren in het algemeen veel gezochte prooidieren zijn van grotere roofdieren, hebben zij hun gedrag aangepast, zodat zij zich alleen verplaatsen als dat veilig kan. Dat is voornamelijk 's nachts en daar waar zij niet gezien worden: in holen en op looppaden vlak langs de wand van een huis, onder planken, in ruigten; een woelrat in zelfgegraven gangen, een veldmuis via looppaden in het gras. Op vele boerenerven, in stadstuinen en volkstuinen liggen vaak houtstapels van boomstammen, oude planken, takkenbossen of stapels brandhout. Ruim deze zo spoedig mogelijk op of verwerk ze. Is dit niet mogelijk, stapel dan eens in de 3 maanden om, dat verjaagt de ratten als die zich daar hebben genesteld of maak de opslag tenminste 30 cm van de grond. Leg houtstapels nooit tegen een gebouw of bouwsel, want de ratten die zich in zo'n stapel hebben gevestigd kunnen ongezien langs de wand omhoog klimmen en dan binnendringen. Hoeken, rommelhopen, dicht begroeid met brandnetels of ander onkruid en ruige slootkanten bieden ook mogelijkheden aan het ongedierte om zich ongezien te verplaatsen of zich te nestelen; vaak worden aan de voet van grote flatgebouwen ter verfraaiing struiken geplant. Het verdient aanbeveling onkruid op te ruimen, graskanten van sloten kort te houden en struiken naast gebouwen niet aan te laten sluiten, doch een strook vrij te houden. Een van de meest duidelijke voorbeelden waarbij het principe: wegnemen van dekking, effect sorteert, kan worden geconstateerd bij de wering van woelratten. In een tuinbouwgebied, dat oorspronkelijk een goed woelratbiotoop was, zijn de kanten van de sloten geheel vrij van begroeiing gemaakt, z.g. zwarte wallen. In dergelijke oevers komen in het geheel geen woelratten voor (naar van Wijngaarden).

Zorg ter bestrijding van ratten en muizen dat er geen toegang van buiten naar binnen is

Kortweg geldt: er mag geen toegang van buiten naar binnen mogelijk zijn.

  • De fundering moet degelijk afgewerkt zijn. Het komt vaak voor dat ratten zich via de openingen in de fundering door het losraken van stenen toegang verschaffen tot de kelder van een gebouw. In een rij huizen of bij flatgebouwen zijn doorvoeropeningen van buizen of kabels vaak te groot; deze dienen met cement te worden gedicht.
  • De roosters voor de ventilatie van de ruimte tussen spouwmuren kunnen kapot zijn of de openingen zo groot dat rat of muis er doorheen kan. Zijn ze eenmaal in de spouwmuur, dan kunnen ze via de spouw andere verdiepingen en soms de zolder bereiken. Ook als de spouw van onder en boven niet dichtgemetseld is, vormt deze een ideale toegangsweg. Let er op of de afstanden tussen de rechtopstaande bakstenen van de ventilatieopeningen niet te groot zijn, maak ze maximaal 0,5 cm.
  • Losgeraakte stenen bij raamkozijnen dienen te worden vastgemetseld; gebroken ruiten van kelderramen gerepareerd.
  • Deuren en luiken van schuren, stallen en opslagplaatsen dienen goed scharnierend en afsluitend te zijn. Is de onderkant van een deur ongelijk of aangeknaagd, maak dan de drempel aansluitend en/of bevestig een strip hard metaal tegen de onderkant. Het kattegat in een schuurdeur dient op tenminste 80 cm hoogte te worden aangebracht.
  • Vloeren van kippenhokken, stallen, hooischuren dienen bij voorkeur te worden uitgevoerd uit steen of gewapend beton. Ongewapend beton breekt op den duur en geeft ratten gelegenheid binnen te komen.
  • Maak een muur van tenminste 40 cm boven het maaiveld en maak een fundering van 70 cm. Eventueel kan de fundering worden voorzien van een voet van 30 cm waardoor ratten die langs de muur naar beneden graven om onder de fundering door te kunnen, dan op deze ondoordringbare voet stuiten.
  • Bij volières, kippen- en konijnenhokken in tuinen waar het uitsluitend de liefhebberij treft, zijn dergelijke voorzieningen veelal te kostbaar. In zulke gevallen kan de bodem kippegaas worden gemaakt. De zijkanten worden dan afgegrendeld door roestvrij kip gaas 70 cm in te graven.
  • Voor de opslag van hooi is het eveneens wenselijk een beton- of gemetselde voet te maken.

Muizen glippen door gaatjes groter dan 0,5 centimeter

Hebben ratten of muizen binnenshuis knaagschade veroorzaakt of zijn er voor de dieren mogelijkheden waardoor ze toegang kunnen verkrijgen, dan zijn herstelwerkzaamheden vereist. Gaten dienen te worden gedicht met sneldrogend cement (vochtig langzaamdrogend cement wordt door ratten weer weggeknaagd), zo nodig versterkt met een stalen plaat, De staalplaat dient te worden verankerd met spijkers die in het nog slappe cement worden gestoken. Hierdoor wordt voorkomen dat de staalplaat, als de specie verhardt en mocht krimpen, loslaat. Om grote gaten te dichten maakt men eerst een prop van gaas en cement, die in het gat wordt gestopt, waarna een en ander verder kan worden afgewerkt. Als de spouwruimte aan de bovenkant met een balk, stalen plaat of met cement is afgedicht, dient te worden nagegaan of er ruimte tussen dakpannen en muur is. Deze ruimte mag niet meer dan 0,5 cm bedragen, anders dient ook deze te worden afgedicht met cement.
Bij een bedekking met golfplaten, die men veel toepast voor kippenhokken en varkensstallen, kan men gegolfde scharniernokken toepassen. Zijn deze te duur b.v. voor een kippenhok, dan kan men heel eenvoudig de platen over elkaar heen laten steken en het overstekende gedeelte onder vullen met specie of een vorst aanbrengen van gebakken vorstpannen in specie gelegd.

Tal van klachten betreffende overlast van bruine ratten vloeien voort uit defecte rioolaansluitingen

Er is dan een slechte verbinding in een controleput, een slecht uitgevoerde closetpotaansluiting, een verzakte riolering of een breuk in pijp of verbinding. Dergelijke euvels kunnen worden verholpen door herstelwerkzaamheden. Om nu te beletten dat de ratten uit het hoofdriool naar de huisrioolbuis kunnen komen, moet deze aangesloten worden in de kruin van het grote riool. [...] Als de regenwaterafvoer in verbinding staat met de riolen moet de opening van de regenpijp in de dakgoot voorzien worden van een bolrooster.

Denk bij nieuwbouw ook aan ongediertebestrijding

Zoals uit bovenstaande alinea's blijkt kan ook bij het uitwerken van verschillende details van nieuwe gebouwen reeds een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van ratten en muizen worden gegeven door het besteden van aandacht aan een constructie die dit ongedierte verhindert het gebouw binnen te dringen of een ideale huisvesting te vinden op voor de bestrijders moeilijk bereikbare plaatsen. Over het algemeen zullen deze voorzieningen geen of slechts een zeer geringe kostenverhoging ten gevolge hebben.

Voorkomen van ratten en muizen is beter: geen voer!

Met weringsmaatregelen kan een opnieuw binnendringen van ratten of muizen worden tegengegaan maar bij de bouw reeds rekening houden met een en ander is uiteraard beter. Ook tijdens de bouw moet men er attent op zijn dat geen ongedierte wordt aangelokt door het zorgeloos omgaan met afval en etensresten. Men ziet vaak bij nieuwbouw dat ratten hun intrek hebben genomen vóórdat de nieuwe bewoners er zijn.
Het voeren van vogels in parken of in de tuin geschiedt vaak overmatig en op een zodanig tijdstip, dat de vogels het voer niet meer opeten. En alles wat 's nachts blijft liggen is voor de ratten. Het beste is om zodanig te voeren dat alles door de „eendjes" wordt opgegeten en in de tuin niet op de grond maar bijv. in een vogelhuisje te voeren.
Bij vee- en pluimveebedrijven, zowel als in het klein in volières e.d. geldt dat geen voer op de grond belandt en eventuele voerresten vóór de avond worden opgeruimd. Ook uitwerpselen en andere afvallen dienen dagelijks, of in ieder geval zo vaak als mogelijk is, te worden verwijderd. Voerbakken dienen te worden opgehangen of op poten te worden gezet op ± 40 cm hoogte, zodat ze onbereikbaar zijn voor het ongedierte.
Is er ondanks alle voorzorgen toch een rattenbevolking aanwezig, dan dient te worden nagegaan of alles in het werk is gesteld om een mogelijk voedselaanbod tegen te gaan; want zolang er voor het ongedierte aantrekkelijk voedsel te vinden is, zal het door de bestrijder uitgelegde lokaas onaangeroerd blijven. Men moet bij het bestrijden van ratten en muizen altijd bedenken, dat waar voedsel aanwezig is het ongedierte wordt aangetrokken. Het is bekend dat ratten soms op 1 km afstand van hun nesten voedsel gaan zoeken. Vinden ze dit voedsel en zijn de verdere omstandigheden ter plaatse gunstig, dan zal al gauw de gehele kolonie zich daar vestigen. Dus ook bij de ratten- en muizenbestrijding geldt: voorkomen is beter dan genezen.

A. Balkstra
Afd. Bestrijding van Ongedierte

Rat en Muis, Jaargang 23, no. 3, oktober 1975, pag 68-73

Meer informatie over de bestrijding van muizen
Overzicht ongedierte en ongediertebestrijding


© 2015 Kijk Op Ongedierte